Fortifikationshuset. ( Gamla Kassan )

Gamla Kassan uppfördes av borgmästare Bernhard Oelreich år 1754 – 57. Huset såldes till kronan 1761.

Fortifikationsförvaltningen var ägare av huset fram till 1956. Det året (1956) övergick huset i privat ägo.

Det är en tvåvånings, putsad tegelbyggnad under brutet tegeltak med gatufasad åt väster. Källarvåningens fönsterluckor ligger över gatunivå.

Gårdsplanen innesluts i norr och söder av intilliggande huskomplex jämte murinhägnader samt av en öster om gårdsplanen belägen putsad länga i två våningar med brutet tegeltak.

Restaurering av bottenvåningen utfördes 1956 och av källarvåningen 1964.Författare: Inger Mannberg.
Korrekturläst av: Inger Mannberg.

Materialet är framtaget inom Folkuniversitet, Landskrona.

Källa:
Wikipedia & Landskrona kommuns hemsida.