Landskrona citadell och krigshistoria

Carl X Gustav och erövringen av Skåne

Efter trettioåriga kriget hade Sverige växt fram som en verklig maktfaktor i Europa och det var för att förekomma en eventuell rysk expansion in i Europa som Carl X Gustav i allians med det tyska furstedömet Brandenburg anföll Polen 1655. Till en början var den svenska karolinska armén klart överlägsen och inom kort kontrollerade Carl X Gustav alla polska städer av betydelse. Carl X Gustav stod nu inför möjligheten att kräva Polens ovillkorliga kapitulation och utropa sig till polsk kung men de karolinska truppernas hänsynslöshet och våldsamma härjningar ledde till att Brandenburg bröt sig ur alliansen och gick över till Polens sida. Samtidigt gick Ryssland och Österrike in i kriget på Polens sida. Även Danmark som nu såg chansen att återta de områden som förlorats i Brömsebrofreden några år tidigare förklarade i juni 1657 krig mot Sverige.

Ställd inför valet att föra ett flerfronts krig i Polen valde Carl X Gustav därför att istället lämna Polen med en liten men vältränad och stridserfaren armé och anfalla Danmark i syfte att tvinga dem till fred. Den svenska armén tog sig ganska snabbt upp genom Jylland utan att möta något reellt motstånd och 24 oktober i slaget vid Frederiks udde faller de sista danska trupperna på Jylland. Vintern 1657/58 blir extremt kall och detta skulle visa sig bli avgörande för den svenska arméns seger eftersom det innebar att isarna över de danska bälten var tillräckligt kraftiga för att bära hela den marscherande svenska armén som korsade först Lillebält och sedan Langelandsbält för att via Lolland ta Köpenhamn söderifrån. Fred sluts 18 februari i Roskilde och Danmark tvingas avträda Skåne, Blekinge och Bornholm till Sverige vilket innebär att Landskrone nu blir svenskt och byter namn till Landskrona.

Carl X Gustavs dilemman var inte över med detta. Han var fortfarande i krig nere i Polen och samtidigt försvårar danskarna uppfyllandet av Roskildefreden genom att bland annat vägra lämna ifrån sig Hven som bara något år tidigare övergått från Själlands län till Helsingborgs län.

För att undvika att än en gång få danskarna i ryggen river han efter knappt ett halvt år upp Roskildefreden och anfaller återigen Danmark. Den här gången har Carl X Gustav för avsikt att tvinga danskarna till en fullständig kapitulation och göra Danmark till en del av Sverige. Detta krig är betydligt mindre framgångsrikt och när Carl X Gustav dör 13 februari i Göteborg beslutar förmyndarregeringen för hans blott 5 årige son Carl XI att sluta fred med Danmark. Detta sker i maj samma år och Sverige tvingas återlämna Trondheims län samt Bornholm.

Carl X Gustav hade stora planer för Landskrona efter erövringen av Skåne. Bland annat fanns det långtgående planer på att flytta universitet i Lund till Landskrona. I planen ingick även att göra Landskrona till skånsk residensstad. Därför blev de första åtgärderna i Landskrona sedan erövringen av Skåne att bygga ut och modernisera det redan ganska ålderdomliga citadellet. Resultatet av denna ombyggnad blev en stjärnformig vallgrav med fyra bastioner Wrangel, Landskrona, Banér och Carolus, var och en omgiven av höga försvarsvallar enligt nederländska förebilder. Det var en omfattande ombyggnad och trots att mer än 800 personer arbetade med fortifikationsarbetet hade man fram till 1675 inte hunnit utföra några större arbeten på själva kärnborgen. Dessutom hade stadens yttre befästningar fått förfalla, framförallt vid den östra porten vilket snart skulle visa sig vara ett ödesdigert förbiseende.


Sidan 3 Sidan 4 av 14 Sidan 5